top of page

Dôležité: Vyhradzujeme si právo na zmenu dodacích termínov v dôsledku objektívnej prekážky - výskytu pandémie COVID-19, čím sa môže naša spoločnosť dostať do omeškania s dodávkami tovarov. Tieto omeškania sa bude naša spoločnosť snažiť eliminovať /minimalizovať - v prípade, že nám to daná situácia umožní, avšak nie sme schopní ovplyvniť fungovanie subdodávateľských reťazcov v EU a vo svete.

bottom of page